Jaarrekening

2023

Jaarverslag

Lees hier het Financiële Jaarverslag 2023, het is als pdf verschenen op de website van de NGF

• Geconsolideerde balans per 31 december 2023
• Geconsolideerde staat van Baten en Lasten over 2023 en 2022; begroting 2023 en 2024
• Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2023 en 2022
• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
• Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023
• Toelichting op de geconsolideerde staat van Baten en Lasten over 2023
• Enkelvoudige balans per 31 december 2023
• Enkelvoudige staat van Baten en Lasten over 2023 en 2022
• Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2023
• Toelichting op de enkelvoudige staat van Baten en Lasten over 2023

Wij hebben het genoegen de rekening en verantwoording aan te bieden van de financiën van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), achtereenvolgens:

Bijlagen

• Specificatie van de Baten over 2023
• Recapitulatie van de financiële resultaten 2023 ten opzichte van de begroting 2023

Overige gegevens

• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

overzicht

Financieel

7.

2023

2021

Jaarverslag

Lees hier het Financiële Jaarverslag 2023, het is als pdf verschenen op de website van de NGF

Investeren in de toekomst

De uitbraak van het coronavirus had in de afgelopen 2 jaar een enorme invloed op onze Leden en ook op de NGF. Het zijn helaas, met het uitbreken van een verschrikkelijke oorlog, nog steeds onzekere tijden en we weten met elkaar dan ook nog niet wat het uiteindelijke effect zal zijn van deze oorlog en het mogelijk oplaaien van corona op de Nederlandse golfmarkt. Voor de NGF betekent het op korte termijn niet dat zij rekening moet houden met grote financiële tegenvallers, maar voor de middellange termijn is hier nog niet veel zinnigs over te zeggen en zullen wij als NGF substantieel blijven investeren in de toekomst en gezondheid van golf. Wij wensen onze Leden heel veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden.

Het bestuur is tevreden met het financiële resultaat over 2021.

Risico’s en onzekerheden

Gezien het (liquide) EV van de NGF en
het positieve resultaat over 2021 stelt
het NGF-bestuur voor om dit resultaat
van € 474K te bestemmen. De hiervoor aangemerkte kosten hebben betrekking
op het project ‘lidmaatschaps-optimalisatie’ (€ 250K), re-design Golf.nl (€ 95K), het creëren van een ‘beeldbank’ van alle bij de NGF aangesloten golfbanen (€ 75K), praktijkonderzoek  voor duurzaam beheer van golfbanen (€ 30K) en het spelen van toernooien in 2022 in verband met corona 2021 (€ 24K).

Met een liquide eigen vermogen van ruim € 4,8 miljoen per 31 december 2021 kan de NGF grote operationele tegenvallers opvangen. Op voorstel van de penningmeester besloot het bestuur van de NGF dat ongeveer 50% van het jaarlijkse kostenniveau de norm is voor de minimale hoogte van het eigen vermogen. Aan deze norm is eind 2021 voldaan.

Lagere kosten

In onderstaande figuur is aangegeven wat de ontwikkeling van het totaal aantal fte’s sinds 2017 is geweest, gespecificeerd naar afdeling. Gezien de geformuleerde strategie is het te rechtvaardigen dat het aantal fte op marketing & redactie met bijna 7 fte’s is gegroeid. Het in dienst nemen van de topgolfcoaches in plaats van hen in te huren via zzp-contracten heeft gezorgd voor 4 extra fte. Door de groei van de organisatie zijn de ‘algemene personeelskosten’ met 2,5 fte gegroeid. In totaliteit is de gemiddelde loonsom in de afgelopen 6 jaar met € 4,2K per werknemer gestegen en de totale loonsom met € 1.300K.

Daarnaast waren er ook grote kostenonderschrijdingen. De kosten voor communicatie (GOLF.NL) ruim
€ 250K lager dan begroot door lagere kosten aan automatisering, hogere inkomsten en geen uitgaven meer aan papier/drukkosten en porto. Ook de kosten voor de software ledenadministratie is € 104K lager dan begroot. Dit is een (blijvend) gevolg van de investeringen die de afgelopen jaren in ICT zijn gedaan.

De NGF heeft (exclusief DeWeerelt van Sport) eind 2021 45 fte’s in dienst. De afgelopen jaren is het aantal fte’s flink gestegen. 

Strategie 2021+

De grootste kostenoverschrijdingen zitten in evenementen (€ 556K - grotendeels door consolidatie en corona), algemeen personeels-, vervoers- en huisvestingskosten door het aannemen van nieuwe mensen en stijgende kosten voor vervoer en kantoor (€ 160K), ICT-kosten grotere scope projecten (€ 108K), personeelskosten sponsoring in verband met het aannemen van een nieuwe sales & events directeur (€ 99K) en campagnekosten door extra marketing
(€ 52K).

In 2022 is gewerkt aan het formuleren van de uitvoering van de strategie die in het kort bestaat uit het verjongen van de golfsport en het aantrekken van meer (jonge) vrouwen. Het binnenhalen van de Solheim Cup 2026 is een belangrijke pijler in deze strategie. In alle afdelingen van de NGF worden de huidige activiteiten tegen dit licht gehouden en wordt er gekeken in hoeverre deze activiteiten bijdragen aan de strategie. Hetzelfde gebeurt met nieuwe initiatieven. Het meest zichtbare deel van de uitvoering van de strategie is de aangekondigde campagne Welcome to the Club, het verder activeren van producten als Probeer Golf (voorheen Open Golfdagen), Golfstart, GOLFGO en Lidmaatschapsoptimalisatie. Tijdens de Algemene Vergaderingen in mei en november 2022 is goedkeuring en extra budget verkregen voor Welcome to the Club. De campagne zal na de zomer van 2023 zichtbaar worden.

Forse groei

De gerealiseerde geconsolideerde Baten in 2021 bedragen ruim € 10,2 miljoen en zijn daarmee € 924K hoger dan begroot. De enorme toename van het aantal spelers is hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Door een eenmalige ‘coronasubsidie’ van NOC*NSF zijn de subsidies bijna € 60K hoger dan begroot. De sponsoring in 2021 is met € 132K hoger begroot. Dit komt door het consolideren van GTH. Zuiver beschouwd zijn de sponsorinkomsten van alleen de NGF in 2021 ongeveer € 200K lager dan begroot.

Qua inkomsten is er een forse groei van bijna € 1 miljoen, waarvan meer dan 75% komt door de toename van het aantal spelers. In de kosten zitten ook een paar forse afwijkingen die weer voor 80% te herleiden zijn naar corona, wat ervoor zorgt dat in de toelichting de grammofoonplaat corona vaak gedraaid moet worden. Vanzelfsprekend is de NGF blij op deze manier het jaar ‘positief’ te kunnen afsluiten.

Wij hebben het genoegen de rekening en verantwoording aan te bieden van de financiën van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), achtereenvolgens:

hieronder een inleiding

Het jaar 2021 kan een succesjaar worden genoemd voor de golfsport.
En dat zie je terug in het financiële overzicht van de NGF. Het Financiële Jaarverslag 2021 is in pdf te bekijken,

overzicht

Financieel

7.

2021