2021

Jaarverslag

Lees hier het Financiële Jaarverslag 2021

Investeren in de toekomst

moet houden met grote financiële tegenvallers, maar voor de middellange termijn is hier nog niet veel zinnigs over te zeggen en zullen wij als NGF substantieel blijven investeren in de toekomst en gezondheid van golf. Wij wensen onze Leden heel veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden.

Het bestuur is tevreden met het financiële resultaat over 2021.

De uitbraak van het coronavirus had in de afgelopen 2 jaar een enorme invloed op onze Leden en ook op de NGF. Het zijn helaas, met het uitbreken van een verschrikkelijke oorlog, nog steeds onzekere tijden en we weten met elkaar dan ook nog niet wat het uiteindelijke effect zal zijn van deze oorlog en het mogelijk oplaaien van corona op de Nederlandse golfmarkt. Voor de NGF betekent het op korte termijn niet dat zij rekening 

Risico’s en onzekerheden

Gezien het (liquide) EV van de NGF en
het positieve resultaat over 2021 stelt
het NGF-bestuur voor om dit resultaat v
an € 474K te bestemmen. De hiervoor aangemerkte kosten hebben betrekking
op het project ‘lidmaatschaps-optimalisatie’ (€ 250K), re-design Golf.nl (€ 95K), het creëren van een ‘beeldbank’ van alle bij
de NGF aangesloten golfbanen (€ 75K), praktijkonderzoek  voor duurzaam beheer van golfbanen (€ 30K) en het spelen
van toernooien in 2022 in verband
met corona 2021 (€ 24K).

Met een liquide eigen vermogen van ruim € 4,8 miljoen per 31 december 2021 kan de NGF grote operationele tegenvallers opvangen. Op voorstel van de penningmeester besloot het bestuur van de NGF dat ongeveer 50% van het jaarlijkse kostenniveau de norm is voor de minimale hoogte van het eigen vermogen. Aan deze norm is eind 2021 voldaan.

De NGF (geconsolideerd) sloot het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van € 470K. Anders dan in voorgaande jaren is de Stichting Golf Team Holland (GTH) dit jaar geconsolideerd in de jaarrekening aangezien de bedragen die omgaan in GTH, inmiddels ‘substantieel’ zijn vanwege de organisatie van het Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy.

Corona is inmiddels een ‘afgezaagde verklaring’ voor afwijkingen die zich in de afgelopen 2 jaar hebben voorgedaan, maar ook 2021 was een bijzonder jaar voor de golfsport en voor de NGF. Een ongekende groei van het aantal spelers met een netto toename van ruim 25.000 spelers en overvolle golfbanen, maken van 2021 een waar ‘succesjaar’. Vrijwel iedere golfbaan in Nederland heeft het goed tot heel erg goed gedaan. De NGF ook. 

Lagere kosten

In onderstaande figuur is aangegeven wat de ontwikkeling van het totaal aantal fte’s sinds 2017 is geweest, gespecificeerd naar afdeling. Gezien de geformuleerde strategie is het te rechtvaardigen dat het aantal fte op marketing & redactie met bijna 7 fte’s is gegroeid. Het in dienst nemen van de topgolfcoaches in plaats van hen in te huren via zzp-contracten heeft gezorgd voor 4 extra fte. Door de groei van de organisatie zijn de ‘algemene personeelskosten’ met 2,5 fte gegroeid. In totaliteit is de gemiddelde loonsom in de afgelopen 6 jaar met € 4,2K per werknemer gestegen en de totale loonsom met € 1.300K.

Daarnaast waren er ook grote kostenonderschrijdingen. De kosten voor communicatie (GOLF.NL) ruim
€ 250K lager dan begroot door lagere kosten aan automatisering, hogere inkomsten en geen uitgaven meer aan papier/drukkosten en porto. Ook de kosten voor de software ledenadministratie is € 104K lager dan begroot. Dit is een (blijvend) gevolg van de investeringen die de afgelopen jaren in ICT zijn gedaan.

De NGF heeft (exclusief DeWeerelt van Sport) eind 2021 45 fte’s in dienst. De afgelopen jaren is het aantal fte’s flink gestegen. 

Hogere kosten

De grootste kostenoverschrijdingen zitten in evenementen (€ 556K - grotendeels door consolidatie en corona), algemeen personeels-, vervoers- en huisvestingskosten door het aannemen van nieuwe mensen en stijgende kosten voor vervoer en kantoor (€ 160K), ICT-kosten grotere scope projecten (€ 108K), personeelskosten sponsoring in verband met het aannemen van een nieuwe sales & events directeur (€ 99K) en campagnekosten door extra marketing
(€ 52K).

De totale geconsolideerde Lasten zijn in 2021 € 456K hoger uitgevallen dan begroot. De allerbelangrijkste oorzaak hiervan zit hem (wederom) in het consolideren van GTH in de jaarrekening. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat ook in 2021 op diverse posten fors meer of juist fors minder is uitgegeven vanwege corona.

Forse groei

De gerealiseerde geconsolideerde Baten in 2021 bedragen ruim € 10,2 miljoen en zijn daarmee € 924K hoger dan begroot. De enorme toename van het aantal spelers is hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Door een eenmalige ‘coronasubsidie’ van NOC*NSF zijn de subsidies bijna € 60K hoger dan begroot. De sponsoring in 2021 is met € 132K hoger begroot. Dit komt door het consolideren van GTH. Zuiver beschouwd zijn de sponsorinkomsten van alleen de NGF in 2021 ongeveer € 200K lager dan begroot.

Qua inkomsten is er een forse groei van bijna € 1 miljoen, waarvan meer dan 75% komt door de toename van het aantal spelers. In de kosten zitten ook een paar forse afwijkingen die weer voor 80% te herleiden zijn naar corona, wat ervoor zorgt dat in de toelichting de grammofoonplaat corona vaak gedraaid moet worden. Vanzelfsprekend is de NGF blij op deze manier het jaar ‘positief’ te kunnen afsluiten.

Het jaar 2021 kan een succesjaar worden genoemd voor de golfsport.
En dat zie je terug in het financiële overzicht van de NGF. Het Financiële Jaarverslag 2021 is in pdf te bekijken, LINK hieronder een inleiding

overzicht

Financieel

7.

2021

2021

Jaarverslag

Lees hier het Financiële Jaarverslag 2021

Investeren in de toekomst

De uitbraak van het coronavirus had in de afgelopen 2 jaar een enorme invloed op onze Leden en ook op de NGF. Het zijn helaas, met het uitbreken van een verschrikkelijke oorlog, nog steeds onzekere tijden en we weten met elkaar dan ook nog niet wat het uiteindelijke effect zal zijn van deze oorlog en het mogelijk oplaaien van corona op de Nederlandse golfmarkt. Voor de NGF betekent het op korte termijn niet dat zij rekening moet houden met grote financiële tegenvallers, maar voor de middellange termijn is hier nog niet veel zinnigs over te zeggen en zullen wij als NGF substantieel blijven investeren in de toekomst en gezondheid van golf. Wij wensen onze Leden heel veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden.

Het bestuur is tevreden met het financiële resultaat over 2021.

Risico’s en onzekerheden

Gezien het (liquide) EV van de NGF en
het positieve resultaat over 2021 stelt
het NGF-bestuur voor om dit resultaat
van € 474K te bestemmen. De hiervoor aangemerkte kosten hebben betrekking
op het project ‘lidmaatschaps-optimalisatie’ (€ 250K), re-design Golf.nl (€ 95K), het creëren van een ‘beeldbank’ van alle bij de NGF aangesloten golfbanen (€ 75K), praktijkonderzoek  voor duurzaam beheer van golfbanen (€ 30K) en het spelen van toernooien in 2022 in verband met corona 2021 (€ 24K).

Met een liquide eigen vermogen van ruim € 4,8 miljoen per 31 december 2021 kan de NGF grote operationele tegenvallers opvangen. Op voorstel van de penningmeester besloot het bestuur van de NGF dat ongeveer 50% van het jaarlijkse kostenniveau de norm is voor de minimale hoogte van het eigen vermogen. Aan deze norm is eind 2021 voldaan.

Lagere kosten

In onderstaande figuur is aangegeven wat de ontwikkeling van het totaal aantal fte’s sinds 2017 is geweest, gespecificeerd naar afdeling. Gezien de geformuleerde strategie is het te rechtvaardigen dat het aantal fte op marketing & redactie met bijna 7 fte’s is gegroeid. Het in dienst nemen van de topgolfcoaches in plaats van hen in te huren via zzp-contracten heeft gezorgd voor 4 extra fte. Door de groei van de organisatie zijn de ‘algemene personeelskosten’ met 2,5 fte gegroeid. In totaliteit is de gemiddelde loonsom in de afgelopen 6 jaar met € 4,2K per werknemer gestegen en de totale loonsom met € 1.300K.

Daarnaast waren er ook grote kostenonderschrijdingen. De kosten voor communicatie (GOLF.NL) ruim
€ 250K lager dan begroot door lagere kosten aan automatisering, hogere inkomsten en geen uitgaven meer aan papier/drukkosten en porto. Ook de kosten voor de software ledenadministratie is € 104K lager dan begroot. Dit is een (blijvend) gevolg van de investeringen die de afgelopen jaren in ICT zijn gedaan.

De NGF heeft (exclusief DeWeerelt van Sport) eind 2021 45 fte’s in dienst. De afgelopen jaren is het aantal fte’s flink gestegen. 

Hogere kosten

De grootste kostenoverschrijdingen zitten in evenementen (€ 556K - grotendeels door consolidatie en corona), algemeen personeels-, vervoers- en huisvestingskosten door het aannemen van nieuwe mensen en stijgende kosten voor vervoer en kantoor (€ 160K), ICT-kosten grotere scope projecten (€ 108K), personeelskosten sponsoring in verband met het aannemen van een nieuwe sales & events directeur (€ 99K) en campagnekosten door extra marketing
(€ 52K).

De totale geconsolideerde Lasten zijn in 2021 € 456K hoger uitgevallen dan begroot. De allerbelangrijkste oorzaak hiervan zit hem (wederom) in het consolideren van GTH in de jaarrekening. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat ook in 2021 op diverse posten fors meer of juist fors minder is uitgegeven vanwege corona.

Forse groei

De gerealiseerde geconsolideerde Baten in 2021 bedragen ruim € 10,2 miljoen en zijn daarmee € 924K hoger dan begroot. De enorme toename van het aantal spelers is hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Door een eenmalige ‘coronasubsidie’ van NOC*NSF zijn de subsidies bijna € 60K hoger dan begroot. De sponsoring in 2021 is met € 132K hoger begroot. Dit komt door het consolideren van GTH. Zuiver beschouwd zijn de sponsorinkomsten van alleen de NGF in 2021 ongeveer € 200K lager dan begroot.

Qua inkomsten is er een forse groei van bijna € 1 miljoen, waarvan meer dan 75% komt door de toename van het aantal spelers. In de kosten zitten ook een paar forse afwijkingen die weer voor 80% te herleiden zijn naar corona, wat ervoor zorgt dat in de toelichting de grammofoonplaat corona vaak gedraaid moet worden. Vanzelfsprekend is de NGF blij op deze manier het jaar ‘positief’ te kunnen afsluiten.

De NGF (geconsolideerd) sloot het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van € 470K. Anders dan in voorgaande jaren is de Stichting Golf Team Holland (GTH) dit jaar geconsolideerd in de jaarrekening aangezien de bedragen die omgaan in GTH, inmiddels ‘substantieel’ zijn vanwege de organisatie van het Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy.

Corona is inmiddels een ‘afgezaagde verklaring’ voor afwijkingen die zich in de afgelopen 2 jaar hebben voorgedaan, maar ook 2021 was een bijzonder jaar voor de golfsport en voor de NGF. Een ongekende groei van het aantal spelers met een netto toename van ruim 25.000 spelers en overvolle golfbanen, maken van 2021 een waar ‘succesjaar’. Vrijwel iedere golfbaan in Nederland heeft het goed tot heel erg goed gedaan. De NGF ook. 

hieronder een inleiding

Het jaar 2021 kan een succesjaar worden genoemd voor de golfsport.
En dat zie je terug in het financiële overzicht van de NGF. Het Financiële Jaarverslag 2021 is in pdf te bekijken,

overzicht

Financieel

7.

2021